Skip to content

Formació


Inici Serveis Formació

Presentació

ACPRO imparteix cursos i tallers de protecció radiològica en modalitats: e-learning (accés al portal campus), semipresencial i presencial.

Comptem amb una àmplia experiència en formació en matèria de protecció radiològica

Les radiacions ionitzants presenten múltiples usos, que convé dur a terme de manera segura: a tal fi és fonamental que els usuaris disposin d’una adequada formació en matèria de Protecció Radiològica.

Comptem amb una ámplia experiència en la formació en matèria de Protecció Radiològica: al 2007 homologació dels cursos per a directors i operadors de radiodiagnòstic i el 2012 homologació per a la capacitació de supervisors i operadors d’instal·lacions radioactives.

+ 2000

RX controlats

+ 70

Instal·lacions
radioactives

+ 80

Edicions
de cursos

+ 96%

Alumnes satisfets

Cursos Homologats pel CSN

ACPRO ofereix cursos sobre Protecció Radiològica (PR), Homologats pel Conejo de Seguridad Nuclear (CSN), tant en la modalitat presencial com en la semipresencial.

Instal·lacions de radiodiagnòstic

Cursos per a l’acreditació de Director/Operador d’instal·lacions de radiodiagnòstic (40 h/ 35 h estimades de formació elearning en horari lliure + 1 jornada presencial de 5 h).

Cursos de capacitació de Supervisor/Operador d’instal·lacions radioactives: control de processos, fonts no encapsulades, radiografia industrial, medicina nuclear i radioteràpia (de 50 h a 70 h de formació elearning en horari lliure + 2 o 3 jornades presencials, depenent de camp d’aplicació).

Cursos Autorizats per Sanitat

Formació de segon nivell en Protecció Radiològica (PR) orientat a la pràctica intervencionista.

Nivells de radiació

Cursos de formació de segon nivell en Protecció Radiològica orientat a la pràctica intervencionista (20 hores de formació presencial).

Hi ha la possibilitat de realitzar seqüencialment el curs d’acreditació com a director de radiodiagnòstic (curs de primer nivell) i el de formació en protecció radiològica orientat a la pràctiques intervencionistes amb raigs X (curs de segon nivell); amb un total de 15 h elearning + 2 jornades i mitja de formació presencial.

Cursos de PR Bàsica per a treballadors externs a Zona Controlada

Dins del Real Decreto 1029/2022 “pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la salut contra els riscos derivats de l’exposició a les radiacions ionitzants”, els articles 54 a 58 estan dedicats a la “Protecció ocupacional dels treballadors externs”, amb la inclusió de la formació en Protecció Radiològica (PR) exigides en l’execució del seu treball.

material radioactiu

Aquesta formació està detallada en la IS-06 del CSN, per “la qual es defineix els programa de formació en matèria de protecció radiològica bàsic i específic, on es detalla:

Abast i contingut del programa de formació.

Sistema per a l’avaluació dels coneixements adquirits.

Validesa/Periodicitat de la formació.

Cursos de Formació Continuada a instal·lacions radioactives i de radiodiagnòstic

És important mantenir i actualitzar els coneixements en matèria de Protecció Radiològica

Laboratori radioactiu

Sobre la base del condicionat de la instal·lació radioactiva, formació biennal relacionada entre altres amb: reglament de funcionament, pla d’emergència, …

Formació continuada per a les instal·lacions de radiodiagnòstic en aspectes relacionats amb: protecció radiològica del pacient per a les diferents modalitats (TC, radiologia intervencionista), garantia de qualitat, …

Cursos sobre Protecció Radiològica bàsica per a residents

El curs subministra informació bàsica tant sobre els riscos associats a l’ús de radiacions ionitzants en aplicacions mèdiques, com sobre els criteris i procediments per a minimitzar aquests riscos.

ús de radiacions ionitzants en aplicacions mèdiques

Consta dels següents blocs, amb un enfocament eminentment pràctic i enfocat als residents:

Radiacions ionitzants amb les seves fonamentis físics i els seus efectes radiobiològics.

Criteris generals de Protecció Radiològica i la seva normativa aplicable.

Protecció radiològica dels pacients.

Protecció radiològica dels treballadors exposats i de la població en general.

Cursos sobre la radiació d’origen natural

Cobreix aspectes de Protecció Radiològica bàsica per al cas d’exposició a radiació d’origen natural

indústria generadora de residus radionucleidos naturals

Protecció Radiològica bàsica en la Indústria NORM (Naturally Occurring Radioactive Material), en les quals es generen residus enriquits amb radionuclèids naturals.

Protecció radiològica bàsica en l’exposició al Radó: escenaris amb major potencialitat d’exposició, sistemes per a quantificar les concentracions, estimacions de dosis i accions de protecció i remediació.

Seminaris i tallers sobre Protecció Radiològica

Seminaris i tallers de protecció radiològica (radiodiagnòstic a quiròfans, TC, mamografia, radó, NORM, etc…)

Seminaris i tallers sobre protecció radiològica

Es tracta de sessions eminentment pràctiques i adaptades a les necessitats/dèficits de cada Centre/Instal·lació.

Supòsits pràctics, amb identificació dels riscos i la seva problemàtica associada.

Clarificació de conceptes associats als diferents tipus de riscos per exposició/contaminació.

Solucions de tipus pràctic als supòsits plantejats i verificar, d’una manera pràctica, la seva efectivitat.

Vols més informació sobre el nostre servei de formació?

Deixa’ns el teu email i et contactarem el més aviat possible.

  Vols més informació sobre el nostre servei de formació?
  RADIODIAGNÒSTIC
  RADIODIAGNÒSTIC
  RADIODIAGNÒSTIC
  RADIODIAGNÒSTIC
  RADIODIAGNÒSTIC