Skip to content

Prevenció de riscos laborals


Inici Serveis Prevenció de riscos laborals

Presentació

Prestem Serveis Específics en Prevenció de Riscos Laborals (no som una assessoria generalista en la matèria).

La Prevenció de Riscos Laborals és una disciplina regulada per la Ley 31/1995, desenvolupada amb una extensa reglamentació addicional. Té com a objectiu promoure la seguretat dels treballadors mitjançant l’aplicació de mesures i el desenvolupament de les activitats necessàries per a la prevenció de riscos derivats del treball.

Presentació del servei de Prevenció de riscos laborals

Per a donar compliment a la multitud de Requisits Legals en aquesta disciplina, es fa necessari comptar amb el Coneixement Tècnic Específic en cadascuna de les matèries.

El nostre objectiu passa per oferir una resposta eficaç i ràpida als nostres clients, mitjançant una Assistència Tècnica Especialitzada , posant a la seva disposició un gran equip de professionals de dilatada i àmplia experiència en els serveis prestats.

Especialitzats en:

En prestació de Serveis Específics en Prevenció de Riscos Laborals:

Serveis PRL

Coordinació en Seguretat i Salut

Comptem amb una dilata i àmplia experiència en Coordinació de Seguretat i Salut, remuntant-se a l’any 2008

Coordinació en Seguretat i Salut

Tots els nostres Coordinadors de Seguretat i Salut, són personal tècnic competent, integrat en la direcció facultativa, que compten amb una dilata experiència i consolidada formació, garantint el compliment Real Decreto 1627/1997, pel qual s’estableixen Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut en les Obres de Construcció:

Estudis ATEX

S’entén per Atmosfera Explosiva la mescla amb l’aire, en condicions atmosfèriques, de substàncies inflamables en forma de gasos, vapors, boires o pólvores, en la qual, després d’una ignició, la combustió es propaga a la totalitat de la mescla no cremada.

Estudis ATEX

El nostre personal Tècnic especialitzat en estudis ATEX, l’assessorarà a identificar l’obligatorietat i en el seu cas redactar el Document de Protecció Contra Explosions, d’acord amb l’indicat en el Real Decreto 681/2003 sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors exposats als riscos derivats d’atmosferes explosives en el lloc de treball.

Plans d’Autoprotecció

L’empresari, tenint en compte la grandària i l’activitat de l’empresa, així com la possible presència de persones alienes a aquesta, haurà d’analitzar les possibles situacions d’emergència i adoptar les mesures necessàries en matèria de primers auxilis, lluita contra incendis i evacuació dels treballadors (Art. 20 Ley 31/1995 – mesures d’emergència). Depenent de l’activitat de l’empresa seran: a) Plans d’Autoprotecció (PAU) o b) Plans d’Emergència (PE).

Planes d'autoprotecció

ACPRO disposa de personal Especialitzat en la redacció de PAU´s, assegurant el compliment dels criteris del Reial decret 393/2007 pel qual s’aprova la Norma Bàsica d’Autoprotecció dels centres, establiments i dependències dedicats a activitats que puguin donar origen a situacions d’emergència.

Obligatori en centres, establiments i dependències dedicats a activitats que compreses en l’annex I.

Conseller de Seguretat

Aquelles empreses l’activitat de les quals comporti el transport mercaderies perilloses o que siguin responsables de les operacions de càrrega o descàrrega vinculades a aquest transport hauran de designar, en funció de la mode de transport i de les mercaderies transportades, almenys un conseller de seguretat encarregat de contribuir a la prevenció dels riscos per a les persones, els béns o el medi ambient inherents a aquestes activitats.

Conseller de Seguretat

A ACPRO comptem amb Consellers de Seguretat per a donar compliment al Real Decret 1566/1999, sobre els consellers de seguretat per al transport de mercaderies perilloses per carretera, per ferrocarril o per via navegable:

Seguretat en Màquines

D’acord amb el Real Decret 1215/1997, l’empresari ha d’adoptar les mesures necessàries per a assegurar que les màquines (equips de treball) posades a la disposició dels treballadors siguin prou segures. Per això, han de realitzar-se comprovacions de seguretat de les màquines abans de la seva primera posada en marxa, així com després de cada muntatge en un nou emplaçament.

Seguretat en Màquines

Els nostres experts en aquesta matèria l’assessoraran des del punt de vista tant del compliment legal com tècnic.

Mitjançant la comprovació de seguretat (Annex I Reial decret 1215/97), generem un Informe Tècnic, on es determinen les no-conformitats respecte als requisits de seguretat aplicables, i definició de mesures per a resoldre-les.

Vols més informació sobre prevenció de riscos laborals?

Deixa’ns el teu email i et contactarem el més aviat possible.

    RADIODIAGNÒSTIC
    RADIODIAGNÒSTIC
    RADIODIAGNÒSTIC
    RADIODIAGNÒSTIC
    RADIODIAGNÒSTIC