Skip to content

Instal·lacions de radiodiagnòstic


Inici Serveis Instal·lacions de radiodiagnòstic

Presentació

El radiodiagnòstic utilitza raigs X per a aconseguir informació diagnòstica del pacient.

radiodiagnòstic

Els raigs X comporten una dosi de radiació al pacient. I en menor mesura al personal que, durant l’exposició, es trobi en la seva proximitat, quedant mitigat mitjançant un blindatge adequat.

Els equips de radiodiagnòstic han d’estar correctament ajustats a fi d’aconseguir la desitjada informació diagnòstica amb la menor dosi possible.

+ 2000

RX controlats

+ 70

Instal·lacions
radioactives

+ 80

Edicions
de cursos

+ 96%

Alumnes satisfets

Especialitzats en:

Assessorar, en matèria de Protecció Radiològica (PR), a les instal·lacions clients. Afecta tant a la PR del pacient com a la dels treballadors exposats i a la població en general.

Instal·lacions de radiodiagnòstic

Instal·lacions de radiodiagnòstic

Des de la Unitat d’Instal·lacions de Radiodiagnòstic de ACPRO, oferim un servei integral en matèria de Protecció Radiològica, tant dels pacients com dels treballadors exposats i els membres del públic.

Instal·lacions de radiodiagnòstic

A més, col·laborem en les gestions administratives associades a aquestes instal·lacions:

Registre tant de noves instal·lacions com de modificacions.

Preparació de l’informe periòdic, amb el resum dels controls anuals i de les possibles modificacions de la instal·lació.

Nivells de radiació

Nivells de radiació

El control de nivells de radiació en els llocs de treball i en les àrees confrontants s’ha de dur a terme anualment, i sempre que s’hagi realitzat alguna modificació.

Nivells de radiació

La Unitat d’Instal·lacions de Radiodiagnòstic assumeix les tasques relacionades amb el control durant el funcionament d’aquestes instal·lacions.

Es comprova la adecuabilidad dels blindatges, els nivells en intervencionisme i la limitació en la radiació de fuita.

Amb els resultats obtinguts s’emet la corresponent certificació.

En funció dels resultats, ACPRO assessora sobre les millores a aplicar.

Control de qualitat

Control de qualitat

El Reial decret sobre Control de Qualitat en Radiodiagnòstic (CQR), estableix els criteris de qualitat tant per als equips de radiodiagnòstic com per al sistema d’imatge i de visualització.

Control de qualitat

Les proves periòdiques a realitzar es basen en el Protocol Espanyol de Control de Qualitat en Radiodiagnòstic, on es tracta cadascuna de les diferents modalitats (grafia, fluoroscòpia, mamografia, dental, TC …).

Els equips de nova incorporació han de superar les proves d’acceptació basades en les especificacions de compra i en les característiques tècniques ofertes.

Cribratge mamogràfic

Cribratge mamogràfic

Consisteix en la realització de mamografies a fi de facilitar la detecció precoç del càncer de mama.

Cribratge mamogràfic

Per regla general, l’esmentat control de cribratge es realitza cada dos anys a les dones amb edat compresa entre els 50 i 70 anys.

Des de ACPRO realitzem el control mensual dels mamògrafs dedicats al cribratge mamogràfic.

El correcte ajust dels equips permet un adequat compromís entre la capacitat diagnòstica del sistema i la minimització de dosi a la pacient.

Dosi a pacient

Dosi a pacient

L’estimació de dosi a pacient sol ser d’interès a nivell general per al cas de pacients embarassades (dosis a embrió o fetus) i específicament per al cas d’exploracions complexes en radiologia intervencionista (fonamentalment dosi a la superfície d’entrada).

dosi al pacient

En cas de necessitar una estimació de dosi associada a una exploració, aquesta es du a terme a partir de les dades aportades pel Centre sobre l’exploració realitzada, i dels obtinguts en el control de qualitat. Segons la modalitat, el Centre ha d’emplenar un dels següents formularis:

Per a Grafia: format pdf / format MSWord.

Per a Mamografia: format pdf / format MSWord.

Para Telemandats/Escopia: format pdf / format MSWord.

Programa de garantía de qualitat

Programa de Garantía de Qualitat

El Programa de Garantia de Qualitat (PGQ) està pensat fonamentalment per a la protecció del pacient (bona qualitat diagnòstica amb la mínima dosi possible)

Programa de garantía de qualitat

Està estretament lligat amb: a) la realització de les exploracions aplicant protocols adequats i b) un correcte estat de l’equipament utilitzat, garantit a través del seu control de qualitat. Aquest control de qualitat forma part del PGQ.

El seu contingut és sobre la base del que s’estableix en l’article 2 del Real Decreto 1976/1999.

Addicionalment, en l’elaboració del PGQ es té present el que es preveu en el Real Decreto 601/2019.

Programa de protecció radiològica

Programa de Protecció Radiològica

El Programa de Protecció Radiològica (PPR), és un document que han de tenir totes les instal·lacions de radiodiagnòstic i està pensat per a la protecció tant dels treballadors exposats com dels membres del públic.

Programa de protecció radiològica

El PPR, té per objectiu garantir que les dosis que puguin rebre siguin tan baixes com raonablement sigui possible (criteri ALARA – As Low As Reasonably Achievable) i que en tot cas siguin inferiors als límits establerts.

El contingut del Programa de Protecció Radiològica ha d’adequar-se al que es preveu en l’article 19 del Real Decreto 1085/2009.

Pot disposar-se del PPR de manera independent o en un document conjunt que inclogui també el Programa de Garantia de Qualitat (PGQ), evitant així continguts duplicats.

Càlcul de blindatges

Càlcul de blindatges

Les instal·lacions, tant en el seu disseny inicial com en posteriors modificacions, s’han de dotar amb uns blindatges adequats (que compleixin el criteri ALARA i també sense caure en possibles sobredimensionaments).

Càlcul de blindatges

Els blindatges a aplicar depenen fonamentalment del tipus d’equip (modalitat), de la seva càrrega de treball i de l’ús i ocupació previst per a la zona a apantallar.

Per a instal·lacions de radiodiagnòstic general, ACPRO utilitza la metodologia de la NCRP 147. Alternativament es pot utilitzar la DIN 6812.

Per al cas específic d’instal·lacions dentals ACPRO segueix la NCRP 145 (a més de la NCRP 133 per a equips mòbils i la NCRP 148 per a equips veterinaris).

Certificació

Certificació

Sobre la base del que es preveu en elReal Decreto 1085/2009, per a la declaració de les instal·lacions de radiodiagnòstic es requereix: a) Declaració del titular, b) Certificació de l’Empresa de Ventra i Assistència Tècnica (EVAT) i c) Certificació per part de la Unitat Tècnica de Protecció Radiològica (UTPR)

Certificació

Aquesta certificació, per part de la UTPR, és sobre la base del que es preveu a l’annex III del citat Reial decret 1085/2009.

A més, en el transcurs del funcionament de la instal·lació, ha de comptar amb un Certificat de Conformitat expedit per una UTPR, amb el contingut i periodicitat previst en l’article 18 del citat Real Decreto 1085/2009.

Vols saber més sobre el servei d’instal·lacions de radiodiagnòstic?

Deixa’ns el teu email i et contactarem el més aviat possible.

  Vols saber més sobre el servei d'instal·lacions de radiodiagnòstic?
  RADIODIAGNÒSTIC
  RADIODIAGNÒSTIC
  RADIODIAGNÒSTIC
  RADIODIAGNÒSTIC
  RADIODIAGNÒSTIC